Quy tắc 5 giờ: Dù là sếp lớn hay chỉ phận "nhân viên quèn", hãy tận dụng thời gian để làm việc này mỗi tuần, bạn sẽ ngạc nhiên về kết quả thu được

Đời người giàu nghèo hay sang hèn đều quyết định từ đây.

Đọc tiếp...