Tất cả sinh viên ra trường thất nghiệp, lương thấp đều có chung những tư tưởng này trong đầu

Tất cả mọi chuyện đều có lý do của nó, và bạn thất nghiệp, làm trái ngành hay chưa tìm được việc ưng ý đơn giản chỉ do bản chưa hiểu bản thân mình, chưa hiểu thực trạng xã hội mà thôi.

Đọc tiếp...